• cz
  • en

RUK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina

Realizace: 01/2023 - 08/2023

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)
Lokalita: Ovocný trh 541/3, 110 00 Praha 1

AKTUALITY

Aktuální informace o průběhu výstavby naleznete zde.

UNIVERZITA KARLOVA

Univerzita Karlova je jednou z nejstarších evropských univerzit, na které každým rokem studuje zhruba šestina všech vysokoškoláků v Česku. Pod univerzitu spadá 17 fakult z oblastí humanitních a společenských věd, přírodních, lékařský věd a sportu.

Univerzita se v lednu 2020 stala členem Platformy SOVZ , zavázala se tak v rámci své činnosti zohledňovat širší sociální a ekonomické dopady svých investičních záměrů, proto i v rámci této rekonstrukce usiluje o vytvoření předpokladů pro důstojné a férové dodavatelsko-odběratelské vztahy, důstojné a férové pracovní podmínky, propagaci řemesel (prostřednictvím exkurzí v místě stavby příp. v přidružených provozech) a kladení důrazu na udržitelný rozvoj a ekologii ve výstavbě v rámci enviromentální odpovědnosti při realizaci veřejných zakázek, a to především zohledněním životních cyklů (recyklace) užívaných materiálů (např. používání stavebních recyklátů pro zásyp, využití vybouraných nepoškozených materiálu (cihly, betonové desky apod.) do nových stavebních konstrukcí) a přednostní využítí certifikovaných materiálů enviromentálním prohlášením o produktu (EPD) jako např. SDK desky Rigips , tepelné izolace Isover , zdivo Ytong a překlady Porotherm.

Univerzita vyžaduje vysokou kvalitu vybraných řemeslných prací, zejména týkajících se obnovy interiérů či repasí dochovaných originálních prvků, jednak vhodnou volbou materiálů nebo nově navrhovaných součástí.

Při rekonstrukci této stavby je aplikována politika integrovaného systému managementu , a to především systém řízení kvality (ISO 9001), systém enviromentálního managementu (ISO 14001) a systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001).

Univerzita Karlova – znak

EXKURZE

V rámci realizace akce jsou pořádány exkurze žáků základních škol, a to za účelem propagace řemesel. V případě zájmu o exkurzi, nebo bližší informace, je možné kontaktovat paní Sandra Rejšková, tel. 771 237 759, sandra.rejskova@ruk.cuni.cz.

AREÁL KAROLINA

Historický blok univerzitního areálu, vymezený prostorem Ovocného trhu a přilehlými ulicemi Kamzíkovou a Celetnou, zde prezentovaný v podobě zásadní revitalizace všech vnitřních komunikačních tras jeho výukové a rektorátní části, bezprostředně navazoval na velkou rekonstrukci a dostavbu nejstarší části Karolina, započatou již v roce 1945. Obnova celého komplexu pak byla ukončena k roku 1968. Tato realizace měla za cíl velkorysou proměnu značně historicky a stavebně nesourodého celku v moderní vysokoškolský campus. Tvůrcem tohoto díla a jeho mimořádného konceptu, které je dnes právem považováno za jeden z nejlepších počinů české poválečné architektury, byl významný architekt Jaroslav Fragner.

Pod památkovou ochranu jako nemovitá kulturní památka spadá Buquoyský dům – Mázhaus, a jako národní kulturní památka pod ní spadá budova Rektorátu. Ostatní budovy komplexu přímo pod památkovou ochranu nespadají, jsou ale součástí památkové rezervace.

REVITALIZACE OBJEKTŮ KAROLINA - REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH PROSTOR - STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVÝCH CHODEB

Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy v 1.NP a 1.PP budovy areálu Karolina. Přízemí (1.NP) slouží jako výstavní prostory, sverní část křížové chodby pak slouží jako šatna. V suterénu (1.PP) se nachází toalety pro veřejnost, výstavní prostory, rektorský klub a technické zázemí. Ve 2.NP se nachází aula Univerzity Karlovy a kanceláře.

Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících podlahových vrstev, instalaci nových elektrických a datových rozvodů v podlahových kanálech a instalaci nového vzduchotechnického vedení včetně nových vzduchotechnických jednotek v suterénu. Pro přívodní a odvodní potrubí nového vzduchotechnického zařízení budou provedeny prostupy v původním kamenném zdivu a vybudovány nové anglické dvorky na hlavním nádvoří Univerzity Karlovy a v českém dvoře Karolina. Pro koncové prvky vzduchotechniky a její rozvody, které jsou vyústěny v exponovaných historických prostorech, jsou navrženy interiérové i exteriérové prvky pro jejich zakrytí (lavice, podstavec sochy Krista, zákryty topení a fancoilů, odkládací stůl v Mázhauzu).

Projekt rekonstrukce dále řeší úpravy stávajícího otopného a chladicího systému 1.NP, úpravy ve strojovně topení v 1.PP a rozvody tepla a chladu vč. zdroje chladu pro nově instalované VZT jednotky.

Po uložení rozvodů TZB budou provedeny železobetonové podlahové desky s výztuží z Kari sítí a pokládka podlahových krytin, které jsou zvoleny tak, aby byl zachován historický ráz dotčených prostor. V severní části Křížové chodby budou opětovně položeny žulové desky, v jižní části bude položena šestiúhelníková kameninová dlažba a ve zbývajících částech bude položena kabřincová dlažba.

Během stavebních prací bude snaha zachovat maximum stávajících povrchů a část původních podlah od architekta Frágnera.

Celá revitalizace areálu je realizována pod záštitou dodačního programu MŠMT ČR .

 

Stavební práce jsou rozděleny na 2 etapy.

 

1. etapa revitalizace

01/2023 - 08/2023

Křížové chodby - jižní, východní a západní část

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou výše popsané stavební úpravy v jižní, východní a západní části Křížové chodby. Severní křídlo Křížové chodby bude otevřeno pro veřejnost, aby byl zajištěn provoz šatny a přístup do auly v 2.NP.

Dispoziční a provozní řešení chodeb se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení.

2. etapa revitalizace

01/2023 - 08/2023

 

Křížové chodby - severní část

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou výše popsané stavební úpravy v severní části Křížové chodby. Po dokončení 1. etapy budou stavební úpravy probíhat v severním křídle Křížové chodby a přístup do auly pro veřejnost bude zajištěn po druhém schodišti.

Dispoziční a provozní řešení chodeb se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení.