• cz
  • en

RUK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina

Realizace: 12/2020 - 11/2022

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)
Lokalita: ul. Celetná a Ovocný trh, Praha 1

AKTUALITY

Aktuální informace o průběhu výstavby naleznete zde.

UNIVERZITA KARLOVA

Univerzita Karlova je jednou z nejstarších evropských univerzit, na které každým rokem studuje zhruba šestina všech vysokoškoláků v Česku. Pod univerzitu spadá 17 fakult z oblastí humanitních a společenských věd, přírodních, lékařský věd a sportu.

Univerzita se v lednu 2020 stala členem Platformy SOVZ , zavázala se tak v rámci své činnosti zohledňovat širší sociální a ekonomické dopady svých investičních záměrů, proto i v rámci této rekonstrukce usiluje o vytvoření předpokladů pro důstojné a férové dodavatelsko-odběratelské vztahy, důstojné a férové pracovní podmínky, propagaci řemesel (prostřednictvím exkurzí v místě stavby příp. v přidružených provozech) a kladení důrazu na udržitelný rozvoj a ekologii ve výstavbě v rámci enviromentální odpovědnosti při realizaci veřejných zakázek, a to především zohledněním životních cyklů (recyklace) užívaných materiálů (např. používání stavebních recyklátů pro zásyp, využití vybouraných nepoškozených materiálu (cihly, betonové desky apod.) do nových stavebních konstrukcí) a přednostní využítí certifikovaných materiálů enviromentálním prohlášením o produktu (EPD) jako např. SDK desky Rigips , tepelné izolace Isover , zdivo Ytong a překlady Porotherm a keramická dlažba Lasselsberger , která je je také držitelem značky Ecolabel.

Univerzita vyžaduje vysokou kvalitu vybraných řemeslných prací, zejména týkajících se obnovy interiérů či repasí dochovaných originálních prvků, jednak vhodnou volbou materiálů nebo nově navrhovaných součástí, které musí uvážlivě konvergovat směrem k původnímu "frágnerovskému" záměru.

Při rekonstrukci této stavby je aplikována politika integrovaného systému managementu , a to především systém řízení kvality (ISO 9001), systém enviromentálního managementu (ISO 14001) a systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001).

Univerzita Karlova – znak

EXKURZE

V rámci realizace akce jsou pořádány exkurze žáků základních škol, a to za účelem propagace řemesel. V případě zájmu o exkurzi, nebo bližší informace, je možné kontaktovat p. ing. Radka Knoblocha, tel. 778 460 042, radek.knobloch@ruk.cuni.cz.

AREÁL KAROLINA

Historický blok univerzitního areálu, vymezený prostorem Ovocného trhu a přilehlými ulicemi Kamzíkovou a Celetnou, zde prezentovaný v podobě zásadní revitalizace všech vnitřních komunikačních tras jeho výukové a rektorátní části, bezprostředně navazoval na velkou rekonstrukci a dostavbu nejstarší části Karolina, započatou již v roce 1945. Obnova celého komplexu pak byla ukončena k roku 1968. Tato realizace měla za cíl velkorysou proměnu značně historicky a stavebně nesourodého celku v moderní vysokoškolský campus. Tvůrcem tohoto díla a jeho mimořádného konceptu, které je dnes právem považováno za jeden z nejlepších počinů české poválečné architektury, byl významný architekt Jaroslav Fragner.

Pod památkovou ochranu jako nemovitá kulturní památka spadá Buquoyský dům – Mázhaus, a jako národní kulturní památka pod ní spadá budova Rektorátu. Ostatní budovy komplexu přímo pod památkovou ochranu nespadají, jsou ale součástí památkové rezervace.

REVITALIZACE OBJEKTŮ KAROLINA - REKONSTRUKCE CHODEB

Projekt řeší revitalizaci všech vnitřních komunikačních tras výukové a rektorátní části v areálu, kromě jeho nejstarší části. Jmenovitě se jedná o vstupní prostor Buquoyského domu – Mázhauzu neboli studentské vrátnice, chodby budov Nové Astorie, Stockhausu, Jeřábkova domu, Buquoyského domu (sever, jih, východ, západ), Staré Astorie, Betléma a Rektorátu.

Cílem rekonstrukce je obnova a rekonstrukce společných komunikačních prostor (chodeb). Jedná se především o kompletní výměnu původních keramických dlažeb Rako, kdy zůstává zachován ráz a architektonický záměr dle původní řešení architekta Frágnera.

Dále jsou nedílnou součástí revitalizace areálu restaurátorské repase památkově hodnotných výplní otvorů (okna, dveře, výkladce), zámečnických, truhlářských a kamenných prvků (dlažby, schodiště, zábradlí, parapety, ostění, atd.). Novodobější okna a dveře budou nahrazeny replikami, které budou sjednocovat architektonický ráz všech rekonstruovaných prostor s původním řešením architekta Frágnera a požadavky památkové péče.

Kromě stavebních a řemeslných prací bude provedena také modernizace a kapacitní posílení páteřní infrastruktury (elektroinstalace - silnoproud a slaboproud), úpravy rozvodů ZTI a ÚT.

Celá revitalizace areálu je realizována pod záštitou dodačního programu MŠMT ČR .

 

1. etapa revitalizace

01/2021 - 04/2021

Studentská vrátnice Mázhaus a budova Rektorátu

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou prostory studentské vrátnice - objekt Mázhaus (č.p. 562/20) přístup z ulice Celetná, budova Rektorátu (č.p. 541/3) a budova Stockhausu (č. p. 560/5) přístupné z Ovocného trhu.

Jedná se o stavební úravy a revitalizace interiérů chodeb včetně výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna). 

Studentská vrátnice Mázhaus je vstupním bodem pro studenty. Po levé straně od vstupu bude umístěna úřední deska a vchod do knihovny, po pravé straně se bude nacházet recepce se dvěma vrátnými. Za recepcí se bude nacházet menší prostor výstavní síně, vstup napravo za recepcí. Další místnost bude sloužit jako zázemí pro vrátné a zároveň jako technická místnost. Nalevo za recepcí, oblouk ve zdi, bude vyplňovat nástěnka s aktuálními informacemi. Další obloukové vstupy nalevo povedou k výtahu a studentskému klubu v suterénu a ke schodišti. Mezi oblouky bude umístěn informační kiosek. Závěr prostoru Mázhausu ukončují obloukové prosklené Frágnerovské dveře, kterými je možno projít na dvůr.  Prostor Mázhausu je navíc původní gotický dům s klenutými stropy. Tyto historické prvky jsou respektovány a také z nich vychází návrh barevnosti interiéru. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (např. recepce z bílého a černého umělého kamene, kovová perforovaná nástěnka), některých svítidel (kruhy nad recepcí, podélná svítidla na chodbě) a nových prosklených dveří (např. dveře do výstavní síně a studentského klubu). 

Dispoziční a provozní řešení chodeb Rektorátu a Stockhausu 560/5 se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby-
komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodiště. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér bude keramická slinutá dlažba o rozměru 10x10cm, šedo-okrové barvy ve dvou odstínech s tmavě šedými akcenty. Barvu, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná schodiště budou očištěna a historicky cenné výplně oken a dveří budou repasována, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru. 

2. etapa revitalizace

05/2021 - 10/2021

Buquoyský dům (sever, jih, východ, západ), Jeřábkův dům a Stockhaus

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou prostory Jeřábkova domu, Buquoyského domu (sever, jih, východ, západ - č.p. 562/7) přístupného z Ovocného trhu, nebo přes studentskou vrátnici Mázhaus z ulice Celetná, a budova Stockhausu č.p. 560/16 přístupná z ulice Celetná.

Jedná se o stavební úpravy a revitalizace interiérů chodeb, kamenných a dřevěných schodišť a výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna).

Jednotlivé budovy  pochází  z různých  časových  období.  Komplex  budov  byl v roce 1945 sjednocen a přestavěn podle návrhu architekta Jaroslava Frágnera. 

V prostorech Jeřábkova a Buquoyského domu budou nově realizovány SDK podhledy, které mají imitovat stávající strop a současně schovávat všechny potřebné elektroinstalace a rozvody.

V přízemí ve Stockhausu zůstane ponechána původní cihelná dlažba. Ve všech prostorech této etapy se nachází obloukové prosklené Frágnerovské dveře, kterými je možno projít na dvůr, případně mezi jednotlivými objekty. Prostory Stockhausu a Buquoyského domu (jižní a západní část) jsou s historickými klenutými stropy. Tyto historické prvky jsou respektovány a také z nich vychází návrh barevnosti interiéru. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (nástěnky, odpadkové koše), svítidel a nových hladkých dveří.

Dispoziční a provozní řešení chodeb objektů této etapy se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodišť (Buquoyský dům - sever, Buquoyský dům - západ, Stockhaus). Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér bude keramická slinutá dlažba o rozměru 15x15cm, okrové barvy s tmavě hnědými akcenty. Barva, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná a dřevěná schodiště schodiště budou očištěna, zrepasována, historicky cenné výplně oken a dveří budou také repasovány, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru.

3. etapa revitalizace

11/2021 - 02/2022

Nová Astorie a Betlém

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 3. etapě jsou prostory Nové Astorie (č.p. 563/9) přístupné z Ovocného trhu a prostory Betléma (č.p. 564/24) přístupné z ulice Celetná.

 

Jedná se o stavební úpravy a revitalizace interiérů chodeb, kamenných a teracových schodišť a výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna).

 

V prostorech Nové Astorie budou nově realizovány SDK podhledy, které mají imitovat stávající strop a současně schovávat všechny potřebné elektroinstalace a rozvody. Historicky hodnotné prvky budou zachovány a zrepasovány. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (nástěnky, odpadkové koše), svítidel a nových hladkých dveří.

Mezipatro 2.-3.NP bude realizováno jako "RETRO" patro, kde budou podlahy provedeny z původní dlažby dochované z rekonstrukce dle architekta Fragnera. Stejně tak v tomto patře budou osazeny původní zrepasované dřevěné dveře a původní zrepasovaná svítidla.

Dispoziční a provozní řešení chodeb objektů této etapy se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodišť. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér Nové Astorie bude keramická slinutá dlažba o rozměru 15x15cm, okrové barvy s tmavě hnědými akcenty (kromě již výše zmíněného mezipatra). Barva, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná a teracová schodiště schodiště budou očištěna, zrepasována, historicky cenné výplně oken a dveří budou také repasovány, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru. V objektu Betlém pak budou mezipodesty opatřeny novou nášlapnou vrstvou - litým teracem, v přízemí pak bude položena nová ostře pálená cihlená dlažba.